Όροι χρήσης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ δημιούργησε τον δικτυακό τόπο https://www.beonliveliveoffline.gr για να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες πληροφορίες σχετικά με την ορθή και ασφαλή χρήση του Internet. Στο πλαίσιο αυτό η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ψυχαγωγηθούν με ευχάριστα παιχνίδια. Η χρήση της ιστοσελίδας https://www.beonliveliveoffline.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα») διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες/ επισκέπτες της Ιστοσελίδας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται µε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2.1 Η Cyta παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειστικά σε ενήλικες και για οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών αυτών από ανήλικους την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά οι κηδεμόνες τους. Αν παρά ταύτα τυχόν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την συγκεκριμένη ιστοσελίδα χωρίς την έγκριση των κηδεμόνων τους η Cyta και οι συνδεδεμένες µε αυτήν επιχειρήσεις, ουδεµία ευθύνη φέρουν.
2.2. Η Cyta δεν θα συγκεντρώσει τυχόν Προσωπικά Δεδομένα από χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας.
3. Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνής νοµοθεσία που ισχύει αναφορικά µε το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, ισχύουν για όλους τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας.
4. Η Cyta ή συνδεδεμένη µε αυτήν επιχείρηση δύναται μονομερώς, να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο της σελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή αυτών.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ρυθµίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο µε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όµως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.
6. Η Cyta δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει εν όλω ή εν µέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή µεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενο της. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε µόνιµα είτε προσωρινά συνεπεία γεγονότων εκτός της σφαίρας ελέγχου της Cyta.
7. H Cyta θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της αλλά η διαθεσιμότητα µπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισµό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τυχόν µεγάλο αριθµό χρηστών που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο ταυτόχρονα ή άλλες αιτίες παρεµβολής.


ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.
1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή άλλη παρέμβαση στην ιστοσελίδα από το χρήστη. Η Cyta µε κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στην Ιστοσελίδα ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όµως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδοµένης της φύσης και του όγκου του δικτύου της Cyta, η τελευταία ενδέχεται να µην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό, η Cyta ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά µε την αλλοίωση του περιεχόμενου της από κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες τρίτων.
2. Επιπλέον, το Περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να µεταδοθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Cyta.
3. Τα εµπορικά σήµατα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσµατα (εφεξής συλλογικά «Εµπορικά Σήµατα») που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είναι είτε κατατεθειµένα είτε όχι Εµπορικά Σήµατα της Cyta ή/και τρίτων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερµηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωµα χρήσης οποιασδήποτε µορφής οποιουδήποτε Εµπορικού Σήµατος εµφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Cyta ή των τρίτων που µπορεί να κατέχουν τα Εµπορικά Σήµατα που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση, εκ µέρους των χρηστών, των Εµπορικών Σηµάτων που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχοµένου αυτής, εκτός των όσων προβλέπονται στο παρόν κείµενο των Όρων και Προϋποθέσεων απαγορεύεται ρητώς και αυστηρώς.
5. Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγµάτων που αποτελούν µέρος του Περιεχοµένου της Ιστοσελίδας είτε είναι ιδιοκτησία της Cyta είτε των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών είτε χρησιµοποιούνται στην Ιστοσελίδα κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων τους. Η οποιαδήποτε µορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός των ορίων της τελευταίας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από τους χρήστες, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στην Ιστοσελίδα.

ΙΙΙ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ CYTA - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
1. Παρά την εύλογη προσπάθεια της Cyta και των συνδεδεμένων µ’ αυτήν εταιρειών για την εγκυρότητα, την πληρότητα ή την σωστή απόδοση όλου του περιεχομένου, η Cyta δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν οι πληροφορίες αυτές ως εξειδικευμένες συμβουλές ή οδηγίες προς τους χρήστες / επισκέπτες. Πριν λάβει κανείς οποιαδήποτε απόφαση για οποιαδήποτε ενέργεια βασιζόμενος στις πληροφορίες που παρατίθενται στον ιστοχώρο αυτό, προτείνεται να γίνει λεπτομερής έρευνα και αναζήτηση συμβουλών από εξειδικευμένους επιστήμονες ή από τις αρμόδιες αρχές κ.α.
2. Οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το Περιεχόµενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που µπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τµήµατος του Περιεχοµένου, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιµότητα οποιουδήποτε τµήµατος του Περιεχοµένου. Ως εκ τούτου η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται µε δική του αποκλειστικά ευθύνη. Ούτε η Cyta, ούτε οι συνδεδεµένες µ’ αυτήν εταιρίες, ούτε τα στελέχη τους ή οι διευθυντές τους, οι εργαζόµενοι, οι συνεργάτες τους, οποιοιδήποτε αντιπρόσωποί τους, ούτε κανένα άλλο µέρος που εµπλέκεται στην δηµιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του Περιεχοµένου ή εν γένει της λειτουργίας της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιεσδήποτε άµεσες, επιγενόµενες, παρεπόµενες, έµµεσες ή αποθετικές ζηµιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής. Χωρίς περιορισµό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει η Ιστοσελίδα σας παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ. Η Cyta και/ή οι συνδεδεµένες µ’ αυτήν εταιρίες σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για ζηµίες, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, άµεσων ή έµµεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεµπιπτουσών ζηµιών, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά µε αυτήν την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, ή σε αδυναµία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά µε αδυναµία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωµα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκποµπής ή πτώση γραµµής συστήµατος καθώς επίσης ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνουν, ούτε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό µέσο που χρησιµοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα ή για ιούς που µπορεί να µολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή µέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του χρήστη το οποίο χρησιµοποιεί για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδοµένων, κειµένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχοµένου της Ιστοσελίδας από αυτήν, ακόµη και αν η Cyta ή εκπρόσωποι αυτής έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε την πιθανότητα ανάλογων ζηµιών, απωλειών ή εξόδων. Οι σύνδεσµοι µ’ άλλες πηγές του Διαδικτύου λαµβάνουν χώρα µε ιδία ευθύνη.
3 Η Cyta δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υποχρέωση για αξίωση που τυχόν εγερθεί αναφορικά µε το Περιεχόµενο της Ιστοσελίδας ούτε για οποιοδήποτε σφάλµα, απλή ή συκοφαντική δυσφήµηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωµολοχία, πορνογραφία, βλασφηµία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία εµπεριέχεται στο Περιεχόµενο της Ιστοσελίδας.


4. Το Η Ιστοσελίδα µπορεί να παραπέµπει µέσω “συνδέσµων”, hyperlinks ή διαφηµιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννοµο και την εγκυρότητα του περιεχοµένου των ιστοσελίδων, προϊόντων/και υπηρεσιών τους, επωνυµιών ή/και εµπορικών σηµάτων, ή/και διακριτικών γνωρισµάτων, τα οποία η Cyta µπορεί να µην έχει επιθεωρήσει, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση κάθε ευθύνης της Cyta, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώµατος τρίτου για το περιεχόµενο των ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών/ ηλεκτρονικών τοποθεσιών, που τυχόν συνδέονται µε την Ιστοσελίδα . Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
5. Η σύνδεση των χρηστών µέσω της Ιστοσελίδας µε άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τοποθεσίες γίνεται υπ' ευθύνη τους και χωρίς άδεια από την Cyta και αυτοί έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
6. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συµφωνούν και συνοµολογούν ότι θα κάνουν σύννοµη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείµενοι εκτός των άλλων και στη νοµοθεσία που αφορά τη µετάδοση δεδοµένων από την Ελλάδα σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.
7. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόµενό της εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό όλων των κειµένων και των εικόνων, φωτογραφιών (εφεξής το “Περιεχόµενο”), εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριµένα δικαιώµατα τρίτων, αποτελεί πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία της Cyta και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο και η αρθρογραφία είναι αποτέλεσμα έρευνας από μια ευρεία ποικιλία πηγών και δημοσιευμένων στοιχείων. Ειδικότερα, εκτός συγκεκριµένων δικαιωµάτων τρίτων (πνευµατικά και άλλα), όλο το περιεχόµενο που κάθε φορά περιέχεται στην Ιστοσελίδα (ενδεικτικά: σήµατα, διακριτικά γνωρίσµατα, φωτογραφίες, κείµενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία της Cyta και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόµενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείµενο εµπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναµετάδοσης, ή να µεταδοθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Κάθε χρήστης δικαιούται να αποθηκεύσει µεµονωµένα ένα και µόνο αντίγραφο τµήµατος του περιεχοµένου της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική του χρήση και χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του.
8. Οι χρήστες αποδέχονται, συµφωνούν και συνοµολογούν ότι θα κάνουν σύννοµη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείµενοι εκτός των άλλων και στη νοµοθεσία που αφορά την µετάδοση δεδοµένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συµφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για:

να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
να µεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόµενο που: i ) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώµατα τρίτων (πχ πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας), ii ) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii) έρχεται σε αντίθεση µε το νόµο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί µε οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα τρίτων.
να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχοµένου της Ιστοσελίδας.
να ζηµιώσουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, τη φήµη της Cyta ή τρίτων.
να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Cyta.
να εµποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την Cyta.
να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, µε οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή µη εξουσιοδοτηµένη διαφήµιση ή µη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά µηνύµατα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήµατα πυραµίδων και οποιαδήποτε άλλη µορφή ανεπιθύµητης προώθησης περιεχοµένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφηµίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Cyta.
να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόµενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράµµατα σχεδιασµένα να παρεµβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισµικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού ή να εµποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιµοποιούν την Ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση παράνοµης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας οι χρήστες υποχρεούνται να αποζηµιώνουν την Cyta για κάθε θετική και αποθετική της ζηµία. Η µη ενάσκηση από την Cyta των εκ των παρόντων Όρων δικαιωµάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώµατά της αυτά.


ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
1. Η Cyta καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες παρόλα αυτά αποδέχονται ότι η Cyta δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή µόνιµα το σύνολο ή τµήµα του µε ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα µπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισµό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το µεγάλο αριθµό ατόµων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η Cyta δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζηµία (θετική, αποθετική, εξ αµελείας, ενδοσυµβατική ή άλλη) προερχοµένη από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την αδυναµία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τµηµάτων αυτού, την καθυστέρηση, µη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχοµένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η Cyta διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τµήµατος της Ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης ή αναβάθµισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
2. Αν και η Cyta καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της από ψηφιακούς υιούς, δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστηµάτων προστασίας) πριν τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισµικού ή περιεχοµένου αυτού στον Η/Υ του.
V. COOKIES
Η Cyta µπορεί να χρησιµοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη.
Τα cookies είναι αρχεία δεδοµένων τα οποία µεταφέρονται από έναν διακοµιστή web και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη µε σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων, δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιµοποιούνται µόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριµένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είναι χρήσιµες ή δηµοφιλείς ή για λόγους marketing. Ειδικότερα τα cookies αποτελούν ένα βιοµηχανικό πρότυπο, χρησιµοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαµβανόµενη πρόσβαση των χρηστών σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστηµα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και µόνο η τοποθεσία web από την οποία µεταφέρθηκε ένα συγκεκριµένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυµείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών µέσω των cookies, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ρυθµίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράµµατα περιήγησης στο web, µε τις οποίες µπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόµατα τα µελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριµένου cookie στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισµένων τµηµάτων της τοποθεσίας.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύµβαση και την χρήση της Ιστοσελίδας, αρµόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.
VI. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι χρήστες µπορούν να επικοινωνούν µε την Cyta στην ηλεκτρονική διεύθυνση: beonlineliveoffline@hq.cyta.gr